A.P.M.C


Address: APMC Yard, Navanagar,
BAGALKOT - 587 103
Phone No : 08354 – 236331
ಶಾಖಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು :

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ :


ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸಿ. ಕೇಮಾಳಿ
ಎಂ.ಕಾಂ
ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. . ಶೆಟ್ಟರ
ಬಿ.ಕಾಂ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಚ್. ಕನಮಡಿ
ಎಂ.
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಚ್. ಬೇಲಿ
ಬಿ.ಕಾಂ
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಡಿ. ಚಿನಿವಾರ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ
ಸೇವಕ   

Quarterly Balance Sheet : 

SI.No
PARTICULARS

March 31st 2017
June 30th 2017
1

Share Capital


2
Deposit3
Loans & Advances4
Investments5
Reserve & Surplus6
Gross Profit7
Net Profit8
Working Capital

SI.No
PARTICULARS

September 30th 2017
December 31st 2017
1

Share Capital


2
Deposit3
Loans & Advances4
Investments5
Reserve & Surplus6
Gross Profit7
Net Profit8
Working Capital


Interested for our works and services?
Get more of our update !