99ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋಟ

 

99ನೇ  ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು  ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ  ನೋಟ


No comments:
Write comments

Interested for our works and services?
Get more of our update !