99ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಸಭೆಯ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ "ಬಸವ ಸಿರಿ" ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವದು.

 

99ನೇ  ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ  ಸಭೆಯ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ "ಬಸವ ಸಿರಿ" ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವದು.

No comments:
Write comments

Interested for our works and services?
Get more of our update !