ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಶೇ. 10 ರ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ 5 ಶಾಖೆಗಳು ಆರಂಭ

 

ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 3.51 ಕೋಟಿ ಲಾಭ 

No comments:
Write comments

Interested for our works and services?
Get more of our update !